Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Niwiska
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Zawiadomienia Zawiadomienia o komisji 2017 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2017 rok, bieżące, menu 168 - BIP - Urząd Gminy Niwiska”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017 rok

2017 rok

Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej Rzemiosła i Usług Rady Gminy

Zawiadamiam, że  zwołuję w dniu 28 grudnia 2017r. (czwartek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 900.

Tematem posiedzenia będzie:

Konsultacja materiałów na sesję.

                                                                                 Przewodniczący Komisji

                   Stanisław Rzeszutek  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska

Zawiadamiam, że zwołuję w  dniu 29 listopada 2017 r. (środa) posiedzenie Komisji -  początek obrad godz. 930.

Tematyka posiedzenia:

 1. Sprawdzenie zarządzeń wydawanych przez Wójta Gminy w 2017 r. oraz ich realizacji.
 2. Kontrola udzielania dotacji z budżetu gminy dla wybranych stowarzyszeń.

Przewodniczący Komisji

                                                                                                  Piotr Skiba         


 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Opieki  Społecznej i Sportu Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 24 listopada 2017r. (piątek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 1000.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Konsultacja projektu budżetu gminy na 2018 r. Opracowanie opinii Komisji.
 2. Opracowanie projektu planu pracy Komisji na 2018 r.

                                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                                                                   Piotr Skiba         


Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej Rzemiosła i Usług Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 22 listopada 2017r. (środa) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 1200.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Konsultacja projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2018 rok.
 2. Analiza wyliczenia kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.
 3. Konsultacja projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 2018 rok.
 4. Analiza wniosków z zebrań wiejskich dotyczących poprawy infrastruktury wsi.
 5. Informacja Wójta Gminy z wykonania dochodów z tytułu podatków: od środków transportowych, od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
  w rozbiciu na poszczególne wsie.
 6. Opiniowanie materiałów na sesję.

    Przewodniczący Komisji

   Stanisław Rzeszutek


Posiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 22 listopada 2017r. (środa) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 900.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Informacja w sprawie inwestycji drogowych na terenie Gminy Niwiska – ocena zadań, wnioski.
 2. Przygotowanie gminy do zimowego utrzymania dróg.

                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                     Stanisław Rzemień


Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej Rzemiosła i Usług Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 25 października 2017r. (środa) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 1300.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Konsultacja i opiniowanie projektów uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
 2. Opiniowanie materiałów na sesję.

                                                                                 Przewodniczący Komisji

 Stanisław Rzeszutek


Posiedzenie  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w  dniu 16 października 2017 r. (poniedziałek) posiedzenie Komisji -  początek obrad godz. 900.

Tematyka posiedzenia:

Kontrola wydatków na szkoły, przedszkola i punkty przedszkolne w oparciu o dokumentację księgowo – finansową. 

Przewodniczący Komisji 

Piotr Skiba


 

Posiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 12 października 2017r. (czwartek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 900.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Informacja na temat bezpieczeństwa w Gminie Niwiska (posiedzenie z udziałem dzielnicowych)

2. Informacja Komendanta Gminnego na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego (posiedzenie z udziałem sołtysów)

Przewodniczący Komisji

Stanisław Rzemień


Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Opieki  Społecznej   i Sportu Rady  Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 25 września 2017 r.( poniedziałek) posiedzenie Komisji.

Posiedzenie odbędzie sali narad w sali narad Urzędu Gminy – początek obrad godz. 1200.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Wysłuchanie informacji Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia w powiecie i gminie za 8 m -  cy 2017 r.
 2.  Analiza funkcjonowania ośrodków zdrowia.

Przewodniczący  Komisji

Piotr Skiba


Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 21 września 2017 r. (czwartek) posiedzenie Komisji.

Posiedzenie odbędzie się w sali Urzędu Gminy – początek obrad godz. 930.

Tematyka posiedzenia:

 1. Ocena zaawansowania zaplanowanych na 2017 rok melioracji w gminie – planowany wyjazd w teren.
 2. Zapoznanie się komisji ze stanem realizacji zadań na odcinku renowacji dróg śródpolnych.
 3. Informacja przedstawiciela ODR-u na temat programów wspierania rolnictwa a także o poziomie cen sprzedaży artykułów wyprodukowanych w rolnictwie.

                                                            Przewodniczący Komisji

            Stanisław Bryk  


Posiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego Rady Gminy Niwiska

 

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 19 września 2017 r. (wtorek)  posiedzenie Komisji.

Początek obrad godz. 9 00.

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o stanie dróg powiatowych (posiedzenie z udziałem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych).

2. Informacja z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

                                                                    Przewodniczący Komisji

                                                                       Stanisław Rzemień   


Posiedzenie  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska

Zawiadamiam, że zwołuję w  dniu 14 września 2017 r. (czwartek)  posiedzenie Komisji -  początek obrad godz.900.

Tematyka posiedzenia:

 1. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. na podstawie sprawozdania Wójta Gminy Niwiska.
 2. Zapoznanie się z protokołem z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy przeprowadzonej w 2017 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
 3. Analiza wniosków pokontrolnych.
 4.  Kontrola wykonania budżetu GOKiB, ZUK, wykorzystanie dotacji.

                                                                              Przewodniczący Komisji

Piotr Skiba


Posiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego Rady Gminy Niwiska

 Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek)  posiedzenie Komisji.

Początek obrad godz. 9 00.

Tematyka posiedzenia:
Analiza bezpieczeństwa placów zabaw, otoczenia wokół szkół, przedszkoli (posiedzenie wyjazdowe).

                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                       Stanisław Rzemień   


Posiedzenie  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Opieki  Społecznej   i Sportu Rady  Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 22 sierpnia 2017 r.( wtorek) posiedzenie Komisji.

Tematem posiedzenia będzie: Zapoznanie się ze stanem przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018. Spotkanie z dyrektorami szkół i przewodniczącymi rady Rodziców.

                  Zbiórka wszystkich członków Komisji w Urzędzie Gminy o godz. 800.

Wyjazd do poszczególnych miejscowości w/g ustalonego harmonogramu:

- Szkoła Podstawowa w Hucisku       -   820  -    850

- Szkoła Podstawowa w Trześni        -    900  -    920

- Szkoła Podstawowa w Siedlance     -   940  -  1000

- Szkoła Podstawowa w Kosowach   -   1020   -  1040

- Szkoła Podstawowa w Przyłęku     -    1100  -  1120

- Szkoła Podstawowa w Hucinie       -   1140  -  1200

- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Niwiskach       -  1220  - 1250

- Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach – 1300 - 1330

             W dniu 23 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 900 odbędzie się dalsza część posiedzenia komisji.

Tematyka obrad:

 1. Podsumowanie wyjazdowego posiedzenia, wypracowanie wniosków.
 2. Analiza informacji z działalności klubów sportowych. Posiedzenie z udziałem prezesów klubów i stowarzyszeń.
 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki. Wypracowanie opinii na sesję.
   

Przewodniczący  Komisji

            Piotr Skiba            

 


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Niwiska

Zawiadamiam, że zwołuję w  dniu 10 sierpnia 2017 r. (czwartek)  posiedzenie Komisji -  początek obrad godz.900.

Tematyka posiedzenia:

 1. Kontrola wydatków na promocję gminy za 2016 r. oraz I półrocze 2017 r.
 2. Kontrola wydatków z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Narkomanii za 2016 rok.
 3. Kontrola ściągalności w zakresie podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2017 r.
 4. Analiza wykonania budżetu gminy za II kwartał 2017 r.

Przewodniczący Komisji

Piotr Skiba


Posiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego Rady Gminy Niwiska

 Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek)  posiedzenie Komisji.

Początek obrad godz. 1000.

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o wykonaniu wniosków z posiedzenia wyjazdowego.
 2. Ocena bezpieczeństwa w szkołach i poszczególnych miejscowościach naszej gminy. 

           Zastępca Przewodniczącego Komisji

             Stanisław Nawalany


Posiedzenie  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia  Opieki  Społecznej   i Sportu Rady  Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 20 czerwca  2017 r. (wtorek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 1000.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza przygotowań do wdrażania reformy oświatowej.
 2.  Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niwiska, szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy karta nauczyciela.
 3. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                           Piotr Skiba


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska

 Zawiadamiam, że zwołuję w  dniu 29 maja 2017 r. (poniedziałek) posiedzenie Komisji -  początek obrad godz. 900.

Tematyka posiedzenia:

1. Analiza zwolnień podatkowych za 2016 rok:

- podatki od nieruchomości,

- podatki od środków transportu,

- podatki rolne oraz deklaracje podatkowe składane przez podatników za 2016 rok.

2. Kontrola realizacji dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok.

Przewodniczący Komisji

                                                                                                            Piotr Skiba       


Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 31 maja 2017 r. (środa) posiedzenie Komisji.

Posiedzenie odbędzie się w sali Urzędu Gminy – początek obrad godz. 1000.

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków – sytuacja ogólna, zagrożenia dostaw wody, ochrona przed zagrożeniem epidemiologicznym, stan gotowości na ewentualne awarie – możliwy wyjazd w teren.
 2. Planowane działania Gminnej Spółki Wodnej w 2017 roku – udział przedstawiciela Gminnej Spółki Wodnej, analiza statutu Gminnej Spółki Wodnej.
 3. Opracowanie wniosków z wyjazdu w teren dot. dróg śródpolnych.

Przewodniczący Komisji

Stanisław Bryk


Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia  Opieki  Społecznej   i Sportu Rady  Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 16 maja  2017 r. (wtorek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad – godz. 1100.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza arkuszy organizacyjnych szkół, wypracowanie opinii na temat funkcjonowania placówek.
 2. Rozpatrzenie wniosku rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Niwiskach, dot. łączenia klas w roku szkolnym 2017/2018. Wypracowanie opinii Komisji.
 3. Rozpatrzenie pisma Zarządu Oddziału ZNP w Niwiskach dotyczącego przeanalizowania organizacji oświaty w gminie Niwiska, ze szczególnym zwróceniem uwagi na arkusze organizacyjne szkol na rok szkolny 2017/2018. Wypracowanie opinii.

Przewodniczący Komisji

Piotr Skiba


Posiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego Rady Gminy Niwiska

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 18 maja 2017 roku (czwartek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad godz. 1000.

Tematyka posiedzenia:

 1. Kontrola zabezpieczeń ujęć wody w Niwiskach i Przyłęku.
 2. Informacja na temat sprawności sieci wodociągowej, hydrantów.
 3. Ocena czystości i porządku w Gminie Niwiska (posiedzenie z udziałem sołtysów).

                                                            Przewodniczący Komisji

                                                                     Stanisław Rzemień


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska

 Zawiadamiam, że zwołuję w  dniu 25 kwietnia 2017 r. (wtorek)  posiedzenie Komisji -  początek obrad godz.900.

Tematyka posiedzenia:

1. Kontrola sprawozdań z działalności:

- ZUK

- GOKiB

- GOPS

2. Kontrola zakresu realizacji projektów unijnych w 2016 r.

3. Kontrola wykonania budżetu gminy za I kwartał 2017 r.

Przewodniczący Komisji

Piotr Skiba


 

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Opieki  Społecznej   i Sportu Rady  Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 20 kwietnia  2017 r. (czwartek) posiedzenie Komisji. Początek obrad – godz. 930.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie funkcjonowania opieki społecznej w gminie.
 2. Zapoznanie się z dokumentacją związaną z funkcjonowaniem ośrodka „Senior – Wigor”.

Przewodniczący Komisji

Piotr Skiba


Posiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego Rady Gminy Niwiska

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 7 kwietnia 2017 roku (piątek) posiedzenie Komisji. Początek obrad godz. 930.

Tematyka posiedzenia:

 1. Inspekcja stanu dróg gminnych po okresie zimowym, ich przebieg i oznakowanie, przegląd dróg gminnych.
 2. Podsumowanie kosztów akcji zima – ocena firm.

Przewodniczący Komisji

Stanisław Rzemień


 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska

 Zawiadamiam, że zwołuję w  dniu 4 kwietnia 2017 r. (wtorek)  posiedzenie Komisji -  początek obrad godz.1000.

 Tematyka posiedzenia:

 1. Kontrola rozliczeń przedkładanych przez LKS Hucina za lata 2015 – 2016 oraz stowarzyszeń, organizacji (UKS „NIWA” Niwiska) – ciąg dalszy.
 2. Sporządzenie protokołu.

Informuję że odbycie dodatkowego posiedzenia koniczne jest w celu zbadania sprawy przekazanej wnioskiem Przewodniczącego Rady z dnia 23.03.2017 r. Nr RG.0004.5.3.2017.

Przewodniczący Komisji

Piotr Skiba


Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy

 Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 28 marca 2017 r. (wtorek) posiedzenie Komisji.

Posiedzenie odbędzie się w sali Urzędu Gminy – początek obrad godz. 1000.

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza dotychczasowych działań na odcinku opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
 2. Uwagi do projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2017 rok.
 3. Informacja i ocena funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Komisji

Stanisław Bryk


Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno –Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 29 marca 2017 r. (środa) posiedzenie Komisji. Posiedzenie odbędzie się o godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza gospodarowania odpadami za 2016 rok z analizą kosztów.
 2.  Informacja i analiza wydanych zarządzeń Wójta Gminy dot. zmian w budżecie gminy w I kw. 2017 r.
 3. Konsultacja materiałów na sesję.

Przewodniczący Komisji

Stanisław Rzeszutek


 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska

Zawiadamiam, że zwołuję w  dniu 27 marca 2017 r. (poniedziałek)  posiedzenie Komisji -  początek obrad godz.930.

Tematyka posiedzenia:

 1. Kontrola wydatków na klubu sportowe, stowarzyszenia działające na terenie gminy w 2016 r. – kontrola w terenie.
 2. Kontrola zamówień publicznych realizowanych w 2016 r. przez Wójta Gminy Niwiska – przetargi, zapytania o cenę.

Przewodniczący Komisji

Piotr Skiba


Posiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego Rady Gminy Niwiska

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 24 marca 2017 roku (piątek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad godz. 1000.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przegląd gminnych obiektów: szkół, świetlic, obiektów sportowych pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego (posiedzenie wyjazdowe).
 2. Program utylizacji azbestu.
 3. Program Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami.

Przewodniczący Komisji

Stanisław Rzemień


Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki  Społecznej   i Sportu Rady  Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 16 marca  2017 r. (czwartek) posiedzenie Komisji.
Początek obrad – godz. 900.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Wyjazdowe posiedzenie do klubów sportowych – zapoznanie się z dokumentacją i stanem obiektów sportowych.
 2. Sprawy związane z reformą oświaty.

Przewodniczący Komisji

Piotr Skiba


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska

Zawiadamiam, że zwołuję w  dniu 28 lutego 2017 r. (wtorek)  posiedzenie Komisji -  początek obrad godz.930.

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza umów dotyczących prowadzenia i funkcjonowania żłobka w Siedlance, przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Niwiska.
 2. Kontrola gospodarki mieniem komunalnym w roku 2016:
  - umowy dzierżawne,
  - umowy najmu lokali użytkowych,
  - umowy użyczenia.

Przewodniczący Komisji

                                                                                     Piotr Skiba 


Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 23 lutego 2017 r. (czwartek) posiedzenie Komisji. Posiedzenie odbędzie się w sali Urzędu Gminy – początek obrad godz. 930.

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja na temat planowanych działań ARiMR w zakresie wsparcia działalności rolniczej na wsi w 2017 r.
 2. Wypracowanie opinii na temat kierunków produkcji rolnej w Gminie Niwiska na najbliższe lata w korelacji z działaniami agend pionu rolnego administracji państwowej – planowany udział prac. ODR-u.
 3.  Prawo łowieckie a praktyka – omówienie i dyskusja

                                                            Przewodniczący Komisji

                                                                    Stanisław Bryk


Posiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego Rady Gminy Niwiska

 Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 10 lutego 2017 roku (piątek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad godz. 900.

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza stanu gospodarki komunalnej, odbiór odpadów.
 2. Informacja w sprawie umorzeń podatków od osób cywilnych i prawnych.

                                                            Przewodniczący Komisji

  Stanisław Rzemień


 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska

Zawiadamiam, że zwołuję w  dniu 30 stycznia 2017 r. (poniedziałek)  posiedzenie Komisji -  początek obrad godz.930.

Tematyka posiedzenia:

 1. Kontrola wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2016 r.
 2. Kontrola wydatków na administrację Urzędu Gminy w zakresie szkoleń, wyjazdów służbowych, ryczałtów samochodowych za rok 2016.

                                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                                                     Piotr Skiba


 

Posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno –Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług Rady Gminy

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 24 stycznia 2017 r. (wtorek) posiedzenie Komisji. Posiedzenie odbędzie się o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza wniosków stałych Komisji Rady Gminy wypracowanych podczas konsultacji projektu budżetu gminy na 2017 rok. (Posiedzenie z udziałem Przewodniczących Komisji Problemowych).
 2. Opracowanie opinii Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego do projektu budżetu gminy na 2017 rok.
 3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.

                             Przewodniczący Komisji 

                                                                             Stanisław Rzeszutek


Posiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego Rady Gminy Niwiska

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 19 stycznia 2017 roku (czwartek) posiedzenie Komisji.

Początek obrad godz. 900.

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza oświetlenia ulicznego – budowa, konserwacja.
 2. Zapoznanie się z Planem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

                                                            Przewodniczący Komisji

                                                                     Stanisław Rzemień 


 

Metryka

sporządzono
2017-01-11 przez Małgorzata Łagowska
udostępniono
2017-01-11 00:00 przez Szymon Pruś
zmodyfikowano
2017-12-22 07:54 przez Pruś Szymon
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1409
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.