Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Niwiska
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Uchwały VI Kadencji Rady Gminy 2010 - 2014 2014 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2014 rok, bieżące, menu 122 - BIP - Urząd Gminy Niwiska”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2014 rok

2014 rok

------- pdf.gifUchwała Nr XLVIII/334/2014Rady Gminy Niwiska z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2014 rok.

------- pdf.gifUCHWAŁA NR XLVII/333/2014 RADY GMINY NIWISKA z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

------- pdf.gif Uchwała Nr XLVII/332/2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 27 października 2014r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

------- pdf.gifUchwała NrXLVII/331/2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 27 października 2014r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. 

 ------- pdf.gifUchwała Nr XLVII/330/2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 27 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2014 rok.

------- pdf.gif UCHWAŁA NR XLVII/329/2014 RADY GMINY NIWISKA z dnia 27 października 2014 r. w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Niwiska

------- pdf.gif UCHWAŁA NR XLVII/328/2014 RADY GMINY NIWISKA z dnia 27 października 2014 r.w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niwiska

------- pdf.gifUchwała Nr XLV/326/2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 22 wrzesień 2014 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Niwiska na 2015 rok z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego.

------- pdf.gifUchwała Nr XLV325/2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 22 wrzesień 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2014 rok.

------- pdf.gif Uchwała Nr XLV/324/2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 22 września 2014 r.w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Niwiska, a Gminą Cmolas w zakresie zapewnienia przewozu ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Cmolas do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jadwigi Królowej w Mielcu.

------- pdf.gif Uchwała Nr XLV/323/2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 22 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości.

------- pdf.gif UCHWAŁA NR XLV/322/2014 RADY GMINY NIWISKA z dnia 22 września 2014 r. w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Trześni

------- pdf.gifUchwała Nr XLIV/321/2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 20 sierpień 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2014 rok.
       ------- pdf.gif Załącznik 
------- pdf.gifUCHWAŁA NR XLIV/320/2014 RADY GMINY NIWISKA z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVI/112/2012 z dnia 30 stycznia 2012r.

------- pdf.gif Uchwała Nr XLIV/ 319 /2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Hucina, Kosowy i Niwiska.

------- pdf.gifUchwała Nr XLIV/318 /2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Trześni w drodze bezprzetargowej.

------- pdf.gif Uchwała Nr XLIV/317/2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Niwiska, a Gminą Kolbuszowa w zakresie zapewnienia przewozu ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej.

------- pdf.gif UCHWAŁA NR XLIV /316/ 2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Niwiska na lata 2014 – 2020.

------- pdf.gifUCHWAŁA NR XLIV /315 / 2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Niwiska na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021

------- pdf.gif Uchwała Nr XLIII/312/2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy w 2014 roku dla Powiatu Kolbuszowskiego. 

------- pdf.gif Uchwała Nr XLIII/311/2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2014 rok.

------- pdf.gifUchwała Nr XLIII/310 /2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Niwiska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

------- pdf.gif Uchwała nr XLIII/309/2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Niwiska za 2013 rok.

------- pdf.gif UCHWAŁA Nr XLII/308/2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych i innych będących w zarządzie Gminy Niwiska.

------- pdf.gif Uchwała Nr XLII/307/ 2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Niwiska, a Gminą Cmolas w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

------- pdf.gifUchwała Nr XLII/306/2014 Rady Gminy Niwiska  z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy w 2014 roku dla Powiatu Kolbuszowskiego.

 

------- pdf.gifUchwała Nr XLII/305/2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2014 rok.

------- pdf.gif Uchwała Nr XLII/304/2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2014 rok.

------- pdf.gif Uchwała Nr XLI/303 /2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie powołania doraźnej komisji.

------- pdf.gif UCHWAŁA Nr  XLI /302/2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej weryfikacji planu aglomeracji Niwiska

------- pdf.gifUCHWAŁA NR XLI /300 / 2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niwiska na 2014 rok. 

------- pdf.gif UCHWAŁA NR XLI/ 299/2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały NR XXIII/144/2012 Rady Gminy Niwiska z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Niwiska położonych w Siedlance

------- pdf.gifUCHWAŁA NR XLI/298/2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 25 marca 2014 roku. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Niwiska nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

------- pdf.gif Uchwała Nr XLI/297/2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Trześni w drodze bezprzetargowej.

------- pdf.gifUchwała Nr XLI/ 296 /2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Siedlance w drodze bezprzetargowej.

------- pdf.gifUchwała Nr XLI/ 295 /2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Leszczach w drodze bezprzetargowej.

------- pdf.gif Uchwała Nr XLI/294/2014Rady Gminy Niwiska z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy.

------- pdf.gif Uchwała Nr XLI/293/2014 Rady Gminy w Niwiskach z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia w 2014 roku pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy 2014 roku.

 ------- pdf.gif Uchwała Nr XLI/292/2014 Rady Gminy w Niwiskach z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/282/2013 Rady Gminy w Niwiskach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2014 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

------- pdf.gif Uchwała Nr XLI/291/2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmiany wieliletniej prognozy finansowej  Gminy  Niwiska.

------- pdf.gifUchwała Nr XLI/290/2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2014 rok.

 ------- pdf.gif Uchwała Nr XL / 289 / 2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Niwiska do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”.

 ------- pdf.gif Uchwała Nr XL/288/2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Niwiska w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

------- pdf.gif Uchwała Nr XL/287/2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2014 rok.

 ------- pdf.gif Uchwała Nr XL/ 286 /2014Rady Gminy Niwiskaz dnia 28 stycznia 2014 r.w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy.

 ------- pdf.gif UCHWAŁA NR XXXIX/285/2014 RADY GMINY NIWISKA z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 ------- pdf.gif UCHWAŁA NR XXXIX/284/2014 RADY GMINY NIWISKA z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

 

------- pdf.gif U c h w a ł a  Nr XXXVIII/283 / 2013 Rady Gminy Niwiska z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Niwiska na 2014 rok.

------- pdf.gifUchwała Nr XXXVIII/282/2013 Rady Gminy w Niwiskach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2014 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

 

------- pdf.gif Uchwała Nr XXXVIII/281/2013 Rady Gminy Niwiska z dnia 30 grudnia 2013 rok w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy w 2014 roku dla Powiatu Kolbuszowskiego.

------- pdf.gif Uchwała Nr XXXVIII/280/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku Rady Gminy w Niwiskach w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finasowej Gminy Niwiska 

Metryka

sporządzono
2014-03-27 przez
udostępniono
2014-03-27 00:00 przez Łukasz Bryk
zmodyfikowano
2014-11-26 08:49 przez Bryk Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2078
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.